Shun Classic - Utility Knife 6"

Shun Classic - Utility Knife 6"

SKU: DM-0701

Shun Classic คือมีดครัวที่มีใบมีดแบบดามาสคัสซึ่งมีชั้นของเหล็กตีซ้อนทับถึง 69 ชั้นเพื่อให้ได้ใบมีดที่แข็งแร