top of page
BK_Export_Logo_wit_payoff_2018.jpg

BK The Dutch Dutch Oven

 

สัมผัสดัชโอเว่นที่แท้จริงจากแบรนด์เก่าแก่ของเนเธอร์แลนด์ BK The Dutch Dutch Oven ผลิตตามรูปแบบดัชโอเว่นดั้งเดิมที่มีขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1951 ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสตีลเคลือบอีนาเมล GlazeGuard ผิวด้านนอกสีเขียวและผิวภายในสีน้ำเงิน

bottom of page